Irma van den Berg verzorgt Studiemiddag Monumentenrecht onder de nieuwe Erfgoedwet

24-10-2016

Op 13 december a.s. verzorgt Irma van den Berg samen met Fred Hobma (TU Delft) een Studiemiddag over het Monumentenrecht onder de nieuwe Erfgoedwet voor het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Nederland heeft bijna 62.000 beschermde rijksmonumenten, ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten en talloze gebieden met een archeologische medebestemming. Daarmee vormen monumenten een wezenlijk onderdeel van onze omgeving.

Met ingang van 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Daarmee zijn verschillende bestaande wettelijke regelingen voor de bescherming van het Nederlandse erfgoed geïntegreerd. Samen met de komende Omgevingswet vormt de Erfgoedwet het juridische kader voor de bescherming van monumenten. De nieuwe wetgeving roept vele vragen op waar tijdens deze studiemiddag op wordt ingegaan. Zo blijven tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Monumentenwet en de Wabo relevant. De vraag naar de verdeling van bevoegdheden over de verschillende wetten is daarmee van betekenis. Een van de vele wijzigingen betreft verder de aanwijzingsprocedure voor rijksmonumenten.

In de aanloop naar de nieuwe wetgeving zijn er verschillende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak verschenen waarin onder meer de onderhoudsplicht en de omvang daarvan aan de orde kwamen. Daarnaast zijn er uitspraken over het relativiteitsvereiste in verband met de omgevingsvergunning voor wijziging beschermd monument. Deze - en andere - uitspraken geven houvast in de toepassing van de complexe monumentenregelgeving.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.30 uur    inleiding mr. F.A.M. Hobma over actueel overzicht regelgeving monumenten, stadsgezichten en archeologie; Erfgoedwet, Omgevingswet, Monumentenwet en Wabo in onderlinge samenhang; gemeentelijke en provinciale monumenten; vergunningvrij wijzigen van monumenten; vergunningvrij bouwen in beschermde stadsgezichten en sloopvergunningen

15.30 - 15.45 uur    pauze

15.45 - 17.45 uur    inleiding mr. I.H. van den Berg over actuele jurisprudentie en casusposities met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen

Inleiders

Mr. dr. F.A.M. Hobma, universitair hoofddocent TU Delft - Faculteit Bouwkunde te Delft en mr. I.H. van den Berg, advocaat Six Advocaten B.V. te Amsterdam

Klik hier voor meer info en aanmelden.