Studiemiddag Modernisering Monumentenrecht

02-06-2014

Met meer dan 100.000 beschermde monumenten, ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten en talloze gebieden met een archeologische medebestemming vormen monumenten een wezenlijk onderdeel van onze omgeving. Terwijl voorheen monumenten vooral als ‘stand alone’ objecten werden benaderd, is tegenwoordig het streven om monumenten te zien als ‘levend’ onderdeel van de gebouwde omgeving. De zogeheten ‘modernisering van de monumentzorg’ heeft recent tot vele wijzigingen in de wet- en regelgeving voor monumenten geleid, m.n. in de Monumentenwet, de Wabo, het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht. 

Dat roept vele nieuwe vragen op waar tijdens deze studiemiddag op wordt ingegaan. Tevens blijkt dat de relatief nieuwe regelgeving rondom archeologie in de praktijk allerlei problemen met zich brengt in de sfeer van soms excessief hoge kosten voor opgravingen en in de sfeer van planologische medebestemming.

De talrijke uitspraken van m.n. de Afdeling bestuursrechtspraak geven op vele punten houvast in toepassing van de complexe monumentenregelgeving.                     

Datum: donderdag 19 juni 2014 
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Regardz La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht     
Aantal deelnemers: 36
Prijs: € 395,00 (excl. BTW) 
Doelgroep:
• Advocatuur
• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen 
Inleider(s): mr. dr. F.A.M. Hobma, universitair hoofddocent TU Delft - Faculteit Bouwkunde te Delft en mr. I.H. van den Berg, advocaat Six Advocaten B.V. te Amsterdam
Programma: 
13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. F.A.M. Hobma over actueel overzicht regelgeving monumenten, stadsgezichten en archeologie; vergunningvrij wijzigen van monumenten; vergunningvrij bouwen in beschermde stadsgezichten; sloopvergunningen; opgravingskosten en schadeclaims bij archeologische bestemmingen
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. I.H. van den Berg over actuele jurisprudentie en casusposities met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen
16.45 - 17.00 uur afsluiting
Niveau: Verdieping
Voorwaarden: Voor algemene informatie en aanmeldingsvoorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ’voorwaarden bijeenkomsten’  onder de tab activiteiten op de website www.ibr.nl.

NOvA-punten: 3

Voor aanmelden klik hier