Studiemiddag monumentenrecht

08-05-2013

Op 4 juni jl. hebben Irma van den Berg en mr. dr. F.A.M. Hobma (universitair hoofddocent TU Delft) voor het Instituut voor Bouwrecht een studiemiddag monumentenrecht verzorgd.

Met meer dan 100.000 beschermde monumenten, ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten en talloze gebieden met een archeologische medebestemming vormen monumenten een wezenlijk onderdeel van onze omgeving.

Terwijl voorheen monumenten vooral als ‘stand alone’ objecten werden benaderd, is tegenwoordig het streven om monumenten te zien als ‘levend’ onderdeel van de gebouwde omgeving. De zogeheten ‘modernisering van de monumentzorg’ heeft recent tot vele wijzigingen in de wet- en regelgeving voor monumenten geleid, met name in de Monumentenwet, de Wabo, het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht.

Dat roept vele nieuwe vragen op waar tijdens deze studiemiddag op wordt ingegaan. Tevens blijkt dat de relatief nieuwe regelgeving rondom archeologie in de praktijk allerlei problemen met zich brengt in de sfeer van soms excessief hoge kosten voor opgravingen en in de sfeer van planologische medebestemming.

Klik hier voor meer informatie op de website van het Instituut voor Bouwrecht.