Publicaties

Nieuwe wetgeving 2019

Per 1 januari 2019 is weer nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden, waarvan wij denken dat dit voor u van belang is. Wij zetten een aantal van deze wijzigingen voor u op een rijtje.
Lees meer »

Nieuwe regeling energiebesparing: meldingsplicht bedrijven

Energiebesparing wordt steeds belangrijker, ook voor de wetgever. Naarmate de regels omtrent energiebesparing toenemen en strenger worden, wordt het voor ondernemingen steeds belangrijker om energiebesparende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan kantoren die vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, het Besluit energieprestatie gebouwen, en de algemene energiebesparingsplicht voor inrichtingen. Dit artikel gaat nader in op laatstbedoelde energiebesparingsplicht.
Lees meer »

Wat zegt het Amsterdamse coalitieakkoord over woning(nieuw)bouw?

Op 24 mei 2018 hebben de partijen in Amsterdam hun coalitieakkoord gepresenteerd: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid”. Welke punten in dit akkoord zijn van belang voor de vastgoedbranche?
Lees meer »

Dienstenrichtlijn ook van toepassing op bestemmingsplannen

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft op 30 januari 2018 prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (gesteld op 13 januari 2016) beantwoord. Eén van de vragen die moest worden beantwoord, is of – kort gezegd – de Dienstenrichtlijn ook van toepassing is op ruimtelijke-ordeningsvoorschriften (regels uit bestemmingsplannen).
Lees meer »

Nieuwe wetgeving 2018

Per 1 januari 2018 is een aantal nieuwe wetten in werking getreden, waarvan wij denken dat dit voor u van belang is.
Lees meer »

Fabian Horsting schrijft noot in TBR bij advies van Europese Hof van Justitie

In mei van 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een belangwekkend advies gegeven over de mogelijkheden tot aanvulling van een inschrijving nadat de inschrijvingsdatum van een aanbestedingsprocedure is verlopen. De noot die Fabian Horsting bij dit advies schreef is gepubliceerd in de januari-editie van het Tijschrift voor Bouwrecht.
Lees meer »

Meer duidelijkheid over wonen met zorg

Op 4 oktober 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak die iets meer duidelijkheid geeft over het onderscheid tussen woon- en zorgappartementen.
Lees meer »

Minder kruimelgevallen dan gedacht

De ‘kruimelgevallenregeling’ voor afwijking van het bestemmingsplan van artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) leek lange tijd zeer ruim te worden opgevat. Met een recente uitspraak is echter duidelijk geworden dat bepaalde projecten, die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het milieu, ervan zijn uitgesloten.
Lees meer »

De uitleg van afspraken over saneringskosten: de ruimte tussen tekst en daad

Ook bij grootschalige projectontwikkeling kan het belang van het eenduidig vastleggen van afspraken eenvoudig worden miskend. In een uitspraak van 11 april 2017 legt het Gerechtshof Amsterdam de afspraak van partijen over de verdeling van saneringskosten uit in weerwil van de tekst van de overeenkomst. Het Gerechtshof knoopt hierbij aan bij het gedrag van partijen.
Lees meer »

De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking: eenvoudiger?

De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking is eenvoudiger opgezet, maar let op: onderbouwing van de behoefte (zowel binnen als buiten bestaand stedelijk gebied) blijft nodig.
Lees meer »

Hoe lang kan teveel betaalde huur worden teruggevorderd?

Op basis van art. 7:303 BW kunnen zowel de huurder als de verhuurder van 290-bedrijfsruimte vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen. Wat nu als een huurprijs is verhoogd en betaald, maar de huurprijsverhoging uiteindelijk wordt teruggedraaid? Loopt de huurder dan het risico dat zijn vordering is verjaard?
Lees meer »

Het Fast Track Bindend Advies: snelle geschilbeslechting tijdens de bouw

Veel geschillen in de bouw worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Naast de gebruikelijke procedures kent de Raad sinds medio november jl. een nieuwe procesgang: het Fast Track Bindend Advies. Een interessant alternatief?
Lees meer »

Gelijke kansen en transparantie bij verdeling van vergunningen

Op 2 november 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak over de manier waarop met schaarse vergunningen wordt omgegaan.
Lees meer »

Hoge Raad: aantasting aanbestede overeenkomst in hoger beroep zeer beperkt mogelijk

Heeft het zin om in een aanbestedingsgeschil in hoger beroep te gaan van een verloren kort geding indien de aanbestedende dienst inmiddels een overeenkomst is aangegaan met de winnaar?
Lees meer »

Bankgarantie bij aanneming: zekerheid voor opdrachtgever en betere bewijspositie bij gebreken

Uit een vonnis van de rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2016:1114) blijkt dat de opdrachtgever die beschikt over een abstracte bankgarantie niet alleen zekerheid heeft dat hij schade vergoed krijgt ingeval van gebreken; hij heeft daardoor ook een betere bewijspositie tegenover de aannemer bij discussies over de verantwoordelijkheid voor het gebrek.
Lees meer »

Invoeringswet Omgevingswet bevat ook inhoudelijke wijzigingen

Als het aan de minister ligt worden er in de invoeringswet Omgevingswet ook een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast wordt ook een aantal onderwerpen uitgewerkt.
Lees meer »

De concurrent: belanghebbendheid en relativiteit

Op 20 januari 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw een nuttige uitspraak over de concurrent, belanghebbendheid, en het relativiteitsvereiste.
Lees meer »

De Privacyverklaring generator

Op initiatief van de rijksoverheid is een online applicatie ontwikkeld waarmee ondernemers op een laagdrempelige wijze een goede (basis) privacyverklaring kunnen genereren. Dit staat in een brief van minister Kamp van 1 februari 2016.
Lees meer »

Ondeugdelijk werk: ingebrekestelling vereist

De verplichting tot ingebrekestelling is regel, maar soms kan daarvan worden afgeweken. Onlangs wees het gerechtshof te Amsterdam hierover een lezenswaardig arrest.
Lees meer »

Uitsluitingsgrond past performance

Let op: slechte prestaties uit het verleden (“past performance”) vormen vanaf 18 april 2016 een grond voor uitsluiting van een aanbesteding!
Lees meer »

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging bouw: van uitstel komt afstel?

In juli 2014 hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Op dat moment werd volop gediscussieerd over het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, waarvan een wijziging van de verborgen gebrekenregeling een belangrijk onderdeel is. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder en het wetsvoorstel staat er niet goed voor.
Lees meer »

Ingrijpen in hoger beroep in reeds gesloten overeenkomst

Heeft het zin om in een aanbestedingsgeschil in hoger beroep te gaan van een verloren kort geding?
Lees meer »

Van datalekken en bestuurlijke boetes

Per 1 januari 2016 zal een meldplicht gaan gelden voor datalekken en wordt de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes bij overtreding van privacyregels belangrijk uitgebreid.
Lees meer »

Aanpassing Ladder voor duurzame verstedelijking

De minister van Infrastructuur en Milieu kondigde vorige maand aan dat zij van plan is de Ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro op een aantal punten aan te passen. Schiet de praktijk daar wat mee op?
Lees meer »

Voorstel nieuwe Europese drempelwaarden 2016-2017

Welke Europese drempelwaarden gelden vanaf 1 januari 2016?
Lees meer »

Rente over huurvorderingen, enige gedachten

Recent zijn enkele verhuurders in huurprijsherzieningsprocedures veroordeeld tot het betaling van wettelijke handelsrente over het terug te betalen deel van de huurprijs na een huurprijsverlaging. Femke Borst onderzoekt in haar bijdrage in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte of dit terecht is, waarbij zij zowel stilstaat bij huurprijsverlaging na een huurprijsherzieningsprocedure als huurprijsverlaging in verband met de aanwezigheid van een gebrek.
Lees meer »

Courtage woonruimte aan banden gelegd

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad zijn de mogelijkheden om met succes bemiddelingskosten in rekening te brengen bij een huurder (verder) beperkt.
Lees meer »

Boetes populair bij bestuursorganen

Gemeenten zetten met betrekking tot de Huisvestingswet regelmatig het instrument van de bestuurlijke boete in. De boetes kunnen hard oplopen en daarnaast kan gehandhaafd worden, zo blijkt uit recente uitspraken van de Raad van State.
Lees meer »

Stuiting van verjaring

Als een vordering is verjaard, kan die niet meer in rechte worden afgedwongen. Een lopende verjaring kan wel worden afgebroken (“stuiting”). Wanneer is sprake van een rechtsgeldige stuitingshandeling?
Lees meer »

Opvang asielzoekers

Door de komst van grote groepen asielzoekers zijn dringend nieuwe (tijdelijke) woningen nodig. Met een aanpassing van het Besluit omgevingsrecht (Bor) hoopt de wetgever hieraan een steentje bij te dragen.
Lees meer »

Wijziging Woningwaarderingsstelsel (WWS)

Met ingang van 1 oktober a.s. verandert het puntensysteem voor zelfstandige, niet-geliberaliseerde woonruimte (‘sociale huurwoningen’).
Lees meer »

Nieuwe Circulaire grensbedragen onder drempelwaarde

Deze Circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke aanbestedingsprocedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.
Lees meer »

Parkeerregeling in een nieuw jasje

Tegenwoordig staan de parkeervoorschriften niet meer in de Bouwverordening, maar is het de bedoeling dat een parkeerregeling in het bestemmingsplan wordt opgenomen. Over dit onderwerp is de laatste tijd de nodige jurisprudentie ontstaan.
Lees meer »

Contractueel overeengekomen incassokosten

De Hoge Raad heeft een aantal prejudiciële vragen beantwoord over bedongen buitengerechtelijke incassokosten in rechtsverhoudingen tussen professionele partijen (zogenaamde “B2B-relaties”).
Lees meer »

De advocaat als makelaar?

Een interessant arrest over de verkoop van een vastgoedportefeuille waarbij de advocaat namens verkoper had bemiddeld. Is de verkoper door het handelen van zijn advocaat aan de verkoop gebonden?
Lees meer »

Staatssteun: besluit Leidschendam-Voorbug nietig

Projectontwikkelaars krijgen 7 miljoen euro vermeende staatssteun terug.
Lees meer »

Retentierecht: aannemer moet Kadaster raadplegen

Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak gedaan over het retentierecht van de aannemer. Uit het vonnis valt op te maken dat de aannemer die met succes een beroep wil kunnen doen op zijn retentierecht, ten minste de openbare registers van het Kadaster moet raadplegen om te verifiëren of zijn opdrachtgever wel de eigenaar is van de grond waarop wordt gebouwd.
Lees meer »

Bestuurlijke boete: is onderliggend beleid wel evenredig?

Op 6 mei 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak over de oplegging van een bestuurlijke boete (in een Arbo-kwestie). De minister heeft beleidsregels vastgesteld voor de berekening van de bestuurlijke boete en de maatstaven voor matiging daarvan bij overtreding van de Arbowet. Voorheen vond de Afdeling dat beleid redelijk, maar daar komt de Afdeling nu op terug. Toepassing van de beleidsregels leidt in bepaalde gevallen tot een onevenredige uitkomst en daarom zijn deze volgens de Afdeling onredelijk.
Lees meer »

Exceptio plurium litis consortium

Meerdere partijen die optreden als één aanbestedende dienst dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid van eiser gezamenlijk gedagvaard te worden.
Lees meer »

Locatie, locatie, locatie

Door mijn rol als advocaat kijk ik slechts vanaf de zijlijn mee en met enige afgunst beluister ik mensen die bezig zijn met het herontwikkelen van locaties. Wat me opviel, was dat er steeds meer besef komt dat de magische makelaarswoorden “Locatie, locatie en nog eens locatie”, óók – in omgekeerde vorm – gelden bij een (her)ontwikkeling. Wat ik daarmee bedoel?
Lees meer »

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

Voor bijbehorende bouwwerken in de bebouwde kom kan omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. Dit is mogelijk op grond van de ‘kruimelgevallenregeling’, opgenomen in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Maar wat valt precies binnen deze categorie?
Lees meer »

Provinciale verordening & Ladder duurzame verstedelijking

Plaats hier de samenvatting van het nieuwsbericht
Lees meer »

Actualiteiten omgevingsrecht en bestuursprocesrecht

Op 3 juni heeft Hanneke Ellerman voor de Academie voor de Rechtspraktijk een webinar verzorgd waarin zij actuele jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht en bestuursprocesrecht heeft besproken.
Lees meer »

De concurrent en het relativiteitsvereiste


Lees meer »

Wonen of zorg: geen vrije keus

Uit een recente uitspraak blijkt dat gemeenten niet zelf kunnen kiezen of ze zorgwoningen bestemmen als "wonen" of als "maatschappelijk" maar verplicht zijn om de Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP) te volgen. Dat betekent dat de functie "zorginstelling" niet onder de bestemming "wonen" mag worden gebracht.
Lees meer »

Vastgoedeigenaren als belanghebbende

Wanneer kan je als vastgoedeigenaar opkomen tegen een concurrerende ontwikkeling?
Lees meer »

Wijziging Aanbestedingswet 2012

Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is bekend.
Lees meer »

Hoort u wat de ander zegt?

Een onderwerp om bij stil te staan om te (trachten te) voorkomen dat u in juridische procedures terecht komt.
Lees meer »

Zorgen of wonen?

De grens tussen “wonen” en “zorg” is niet altijd duidelijk. Wanneer is sprake van “gewoon wonen” en wanneer is de zorgcomponent doorslaggevend zodat sprake is van “maatschappelijke/sociale voorzieningen”?
Lees meer »

Artikel 7:15 BW ziet niet op publiekrechtelijke lasten/beperkingen van algemene aard

Recent heeft de Hoge Raad weer geoordeeld over de reikwijdte van de in artikel 7:15 lid 1 BW vervatte 'vrijwaringsplicht'.
Lees meer »

De nieuwe Woningwet

De veelbesproken herziening op de Woningwet lijkt er nu toch echt aan te komen. Wat verandert er?
Lees meer »

De gemeentelijke coördinatieregeling wint aan populariteit

Een recente uitspraak van de Afdeling is een mooie aanleiding om nog eens aandacht te besteden aan deze coördinatieregeling.
Lees meer »

Het nieuwe model ROZ kantoorruimte

Op 17 februari 2015 is het nieuwe model ROZ kantoorruimte gedeponeerd. De belangrijkste punten op een rijtje.
Lees meer »

Omissie in K-verklaring leidt niet tot ongeldigheid

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een onjuiste verwijzing in een K-verklaring de inschrijving niet ongeldig maakt.
Lees meer »

Beheersverordening en overgangsrecht

Hoe ziet het overgangsrecht in een beheersverordening er uit?
Lees meer »

Flora- en faunawet: soms valt het mee

Als bij realisatie van een bestemmingsplan de verstoring van vogels niet van “wezenlijke invloed” is, kan voor die verstoring ontheffing worden verleend.
Lees meer »

Zorgwoningen: vergunningvrij, maar niet probleemvrij

Sinds 1 november 2014 mag onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij een mantelzorgwoning bij of in een bestaande woning gebouwd worden.
Lees meer »

Meerwerk opgedragen of niet?

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam een interessant vonnis gewezen betreffende de verstrekking van meerwerkopdrachten en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bouwadviseur.
Lees meer »

Bestuurlijke boete in de Woningwet

Tegen het verwaarlozen van panden kan per 1 januari 2015 ook met een bestuurlijke boete worden opgetreden.
Lees meer »

Ontbinden per e-mail: voorzichtigheid geboden!

In een recent gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland stond de vraag centraal of de makelaar van de verkopers van een woning de betreffende koopovereenkomst per e-mail had ontbonden.
Lees meer »

Private aanbesteder mag inschrijver onredelijk behandelen

Volgens een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag mag een private aanbesteder een aanbestedingsprocedure in elk stadium staken en vervolgens met één partij in onderhandeling treden.
Lees meer »

Bibob en vastgoed

De Wet Bibob biedt bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk, de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Wat velen niet weten is dat de Wet Bibob (onder meer) ook van toepassing is op vastgoedtransacties van de (rijks)overheid.
Lees meer »

Ladder duurzame verstedelijking: een “experts’ paradise”!

Als een bestemmingsplan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling, schrijft “de Ladder” voor dat in de toelichting wordt onderbouwd dat daar behoefte aan is.
Lees meer »

Transformatie leegstaande kantoren wordt makkelijker per 1 november 2014

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: vandaag is in het Staatsblad verschenen het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en enkele andere wetten dat het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld ten behoeve van de transformatie van leegstaande kantoren, gaat vergemakkelijken.
Lees meer »

Planschade voorzienbaar vanwege aanwijzing in provinciale structuurvisie

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft onlangs uitspraak gedaan in een planschadeprocedure waarbij het verzoek om een planschadevergoeding was afgewezen, omdat volgens de gemeente uit de provinciale structuurvisie al kon worden afgeleid dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden op het perceel van de grondeigenaar zouden komen te vervallen.
Lees meer »

Bieden herstelmogelijkheid voor inschrijver aanbesteding soms verplicht

Gelet op de jurisprudentie van het HvJ EU (Sag-arrest en Manova-arrest) mag een aanbesteder een inschrijver in de gelegenheid stellen een omissie te herstellen en kan daartoe onder omstandigheden zelfs worden verplicht.
Lees meer »

Basic do’s & dont’s bij huuronderhandelingen

Nog te vaak zien wij het misgaan bij onderhandelingen over huurovereenkomsten: over diverse, op het oog simpele aspecten wordt niet of onvoldoende nagedacht. Hieronder wat algemene aandachtspunten en tips.
Lees meer »

Activiteitenbesluit in beweging

Recentelijk is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit in het kader van de vierde tranche gepubliceerd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen alsmede een bespreking van een recente uitspraak over de in het Activiteitenbesluit opgenomen meldingsplicht, en de gevolgen daarvan voor de omgevingsvergunning van het betreffende bedrijf.
Lees meer »

Uitleg splitsingsakte: saté bar is een winkel

Na terugkomst van vakantie in Indonesië las ik een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een saté bar en bijbehorende kookluchten. Centraal stond in die zaak de vraag of het gebruik in strijd is met het in de splitsingsakte voorgeschreven gebruik van de bedrijfsruimte als winkel.
Lees meer »

Aanbestedingsrecht: Kadaster krijgt 10 miljoen euro terug

Het Kadaster was bij vonnis van 28 december 2011 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10 miljoen euro aan een ICT-bedrijf, omdat het Kadaster onrechtmatig zou hebben gehandeld door HLA niet uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding van een zogenaamde KLIC-viewer. Het hof Arnhem/Leeuwarden heeft dat vonnis onlangs vernietigd.
Lees meer »

Nieuwe DAEB-handreiking gepubliceerd

Europa Decentraal heeft in opdracht van het ministerie van BZK een digitale handreiking geschreven over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Deze is recentelijk gepubliceerd.
Lees meer »

Verduidelijkingen Warmtewet

De Warmtewet, die op 1 januari jl. in werking is getreden, heeft tot veel vragen en kritiek geleid. In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft minister Kamp op een aantal punten een verduidelijking gegeven. Ook kondigt hij enkele belangrijke wijzigingen aan. Zo worden VvE’s uitgezonderd van de verplichtingen uit de wet.
Lees meer »

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 25 juni jl. is de consultatieversie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik moet worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging.
Lees meer »

HR stelt geen hoge eisen aan onderbouwing legesheffing

De Hoge Raad heeft in april van dit jaar een aantal arresten gewezen over bouwleges waaruit volgt dat het (nog) moeilijker is geworden om de berekening van de legesheffing te bestrijden.
Lees meer »

Abnormaal lage inschrijving en marktconformiteit

Voordat een aanbesteder een abnormaal lage inschrijving terzijde mag schuiven moet er een daadwerkelijk debat met de inschrijver worden gevoerd.
Lees meer »

Omgevingswet en Erfgoedwet

Twee belangrijke wetsvoorstellen waren recent in het nieuws: de Omgevingswet en de Erfgoedwet. Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is bij de Tweede Kamer ingediend, op het concept voor de Erfgoedwet kan tot en met 14 juli 2014 worden gereageerd via een internetconsultatie.
Lees meer »

Let op de korting

Recentelijk heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw twee uitspraken gedaan, die opdrachtgevers van bouwprojecten er nog eens aan herinneren goed te contracteren over de korting vanwege te late oplevering. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Lees meer »

Verjaring vernietiging afwijkende huurbedingen II

In onze nieuwsbrief van augustus 2013 is onder meer een uitspraak behandeld van de Hoge Raad van 9 augustus 2013. Hierin geeft de Hoge Raad een belangrijke vingerwijzing over de aanvang van de termijn waarbinnen een huurder van 290-bedrijfsruimte een voor hem nadelige, van de wet afwijkende contractuele bepaling kan vernietigen (http://www.sixlegal.nl/nl/nieuws-publicaties/publicaties/verjaring-vernietiging-van-afwijkende-huurbedingen). De rechtbank Midden-Nederland heeft hier enige tijd geleden verdere invulling aan gegeven.
Lees meer »

Ontwikkelingen in Zuid-Holland

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij dat de provincie Zuid-Holland de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit en de Ontwerpverordening ter inzage had gelegd met de mogelijkheid om daar inspraakreacties over in te brengen. De overweldigende stroom inspraakreacties heeft op onderdelen geleid tot aanpassing en verduidelijking van de ontwerpen. Er wordt onder meer een overgangsregeling opgenomen voor “zachte” plannen en de maatschappelijke tegenprestatie vervalt.
Lees meer »

Slim contracteren bij projectontwikkeling

Hoewel het eerste kwartaal van 2014 een verbetering van de nieuwbouwwoningmarkt laat zien en de economie licht groeit, is het voor de meeste ontwikkelaars te vroeg om hosanna te roepen. De moeilijke financierbaarheid van projecten wordt ook nog vaak aangevoerd als argument om onder ‘oude’ afspraken uit te komen. Veelal tevergeefs, zoals een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant laat zien.
Lees meer »

Wetsvoorstel Vormerkung bij beslag

Met de Wet koop onroerende zaken (Stb. 2003, 238) is in artikel 7:3 van het Burgerlijk Wetboek een aantal precies geformuleerde rechtsfeiten geïntroduceerd die niet tegen de koper van een registergoed kunnen worden ingeroepen wanneer de koopovereenkomst in de openbare registers wordt ingeschreven en levering binnen zes maanden na de inschrijving plaatsvindt (de zogenoemde Vormerkung).
Lees meer »

Vertraging in de bouw

In het aprilnummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (een uitgave van het Instituut voor Bouwrecht) is een artikel verschenen van Benno den Teuling met als titel: Vertraging in de bouw, enkele veelvoorkomende discussiepunten over de uitloop van bouwprojecten.
Lees meer »

Eerste periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerd

Jaarlijks brengt de Commissie van Aanbestedingsexperts verslag uit over haar werkzaamheden en haar bevindingen. De eerste periodieke rapportage is 1 april 2014 gepubliceerd op de website van de Commissie.
Lees meer »

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Op 28 maart 2014 is de tekst van de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen officieel gepubliceerd.
Lees meer »

Terugvordering staatssteun kan op nul worden gezet

De nationale rechter mag het bedrag van de terug te vorderen staatssteun op nul stellen, wanneer de Europese Commissie zelf geen exacte berekening van het steunbedrag heeft gemaakt. De rechter moet daarbij wel alle relevante gegevens in acht nemen. Dat blijkt uit een arrest van het EU-Hof van 13 februari 2014 in de zaak C-69/13 (Mediaset vs. Italië).
Lees meer »

De eindigheid van de huur van winkelruimte

Er tekent zich in de rechtspraak een duidelijke tendens af als het gaat om de omstandigheden waaronder een verhuurder van middenstandsbedrijfsruimte tot reguliere beëindiging van de huur kan komen. Een tendens waarbij het recht en belang van een verhuurder/eigenaar om op zeker moment weer vrijelijk over zijn eigendom te kunnen beschikken meer erkenning krijgt dan voorheen en een tendens waarbij meer nadruk wordt gelegd op het feit dat een huurder in beginsel slechts bedrijfseconomische belangen heeft bij een voortzetting van de huur.
Lees meer »

Hergebruik van vrijstellingen, wat kan wel en wat niet?

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2014 (zaaknummer: 201302742/1) is een mooie aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten wanneer hergebruik van een vrijstelling geaccepteerd wordt door de Afdeling. Met de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010 is de mogelijkheid om vrijstellingen ex artikel 19 Wro te verlenen weliswaar vervangen door de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds situaties zijn waarin het (her)gebruik van vrijstellingen aan de orde is.
Lees meer »

Planschadeperikelen

Het indienen van een verzoek om vergoeding van planschade luistert nauw, zo blijkt uit recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een vergissing in het benoemen van het besluit dat de schade heeft veroorzaakt, kan leiden tot afwijzing van het verzoek. Ook heeft de Afdeling zich uitgelaten over de beslistermijn op een verzoek om vergoeding van planschade, waarover onduidelijkheid kan bestaan.
Lees meer »

Hoge Raad geeft duidelijkheid over huuropzegging wegens renovatie

Op 14 februari 2014 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de onduidelijkheid over de maatstaf die moet worden gehanteerd bij opzegging van de huur van bedrijfsruimte wegens renovatie.
Lees meer »

Provinciale verordening Zuid-Holland: verstrekkende gevolgen voor projecten

Projecten in de provincie Zuid-Holland die in voorbereiding zijn maar waarvoor nog geen bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen op losse schroeven komen te staan door de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en bijbehorende Verordening Ruimte van de provincie, waarvan het ontwerp op dit moment ter inzage ligt. Ook de status van projecten waarvoor wel een bestemmingsplan is vastgesteld, maar waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verleend of gronden bouwrijp zijn gemaakt, is nog niet helemaal duidelijk.
Lees meer »

Status advies Commissie van Aanbestedingsexperts in kort geding

De Rechtbank Gelderland heeft een interessante uitspraak gedaan over de status van een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts in een kort geding.
Lees meer »

Waterroofkever houdt baggerwerkzaamheden Polderhoofdkanaal niet tegen

De Raad van State heeft onlangs opnieuw bevestigd dat het belang van werkgelegenheid onder omstandigheden zwaarder weegt dan bescherming van het leefgebied van een strikt beschermde soort.
Lees meer »

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement met grote meerderheid de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Fabian Horsting geeft een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Lees meer »

De wettelijke betalingstermijn; hoe zit het ook al weer?

Op grond van de Europese Richtlijn inzake late betalingen is per 16 maart 2013 de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties in werking getreden. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die zijn gesloten op of na 16 maart 2013. Er zijn echter nog veel marktpartijen die niet op de hoogte zijn van deze regels of deze niet toepassen. Aan het einde van het jaar daarom een korte opfrisser.
Lees meer »

Onderzoeksplicht bodemverontreiniging bedrijfsterreinen

Per 1 juli 2013 is de Wet bodembescherming gewijzigd en is een wettelijke onderzoeksplicht in het leven geroepen voor de eigenaar van een verontreinigd bedrijfsterrein. Dit heeft verdergaande consequenties dan veel mensen zullen denken.
Lees meer »

Voorstel nieuwe Europese drempelwaarden 2014-2015

Welke Europese drempelwaarden gelden vanaf 1 januari 2014?
Lees meer »

Consumentenovereenkomsten: check uw boetebedingen

In lijn met een aantal uitspraken deze zomer van het Hof van Justitie van de EU, heeft de Hoge Raad op 13 september 2013 een uitspraak gedaan die verstrekkende gevolgen heeft voor boetebedingen in de algemene voorwaarden van contracten met consumenten.
Lees meer »

Strategisch omgaan met vergunningaanvragen

Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 november 2013 (NJB 2013/2574) blijkt maar weer eens dat het goed is om bij de uitvoering van een project waarbij meerdere activiteiten moeten worden verricht, strategisch om te gaan met het (moment van) aanvragen van de daarvoor benodigde vergunningen.
Lees meer »

Bestuursprocesrecht: publicatieperikelen

In het oktobernummer van Vastgoedrecht bespreekt Hanneke Ellerman van ons kantoor de (gevolgen van de) uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 (zaaknummer: 201208434/1).
Lees meer »

Bouwrijp maken kan vergund voor omgevingsvergunning

Op 12 juni 2013 (zaaknummer: 201209737/1/A1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan over onlosmakelijke samenhang van activiteiten volgens de Wabo, die van belang is voor de praktijk.
Lees meer »

Verjaring vernietiging van afwijkende huurbedingen

Op 9 augustus jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke vingerwijzing gegeven als het gaat om de termijn waarbinnen een huurder van 290-bedrijfsruimte zich zal moeten beroepen op de vernietiging van een voor de huurder nadelig contractueel beding (voor zover dat afwijkt van het toepasselijke semi-dwingende huurrecht).
Lees meer »

Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde vastgesteld

Welke aanbestedingsprocedure moet een aanbestedende dienst kiezen bij het gunnen van een opdracht onder de Europese drempelwaarden?
Lees meer »

Derdenbeding over verplichte tussenkomst makelaar afdwingbaar?

In een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 20 augustus jl. kwam de vraag aan de orde of een makelaar de nakoming kan afdwingen van een beding dat ten behoeve van hem is opgenomen in een tussen andere partijen gesloten koopovereenkomst.
Lees meer »

Publicatie van besluiten door overheden

Overheden moeten oppassen met het uitsluitend doen van electronische kennisgevingen.
Lees meer »

Onrechtmatige overheidsdaad; nieuwe wet in werking

Met ingang van 1 juli jl. is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten gedeeltelijk in werking getreden. Het gaat vooralsnog alleen om het deel dat gaat over onrechtmatige besluiten van de overheid. Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Lees meer »

Aanbestedingswet 2012 in werking getreden

De nieuwe Aanbestedingswet is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet vervangt de versnipperde regels over de aanbesteding van overheidsopdrachten. De wetgever heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Welk wijzigingen zijn dit?
Lees meer »

Modernisering arbitrage

In de bouw- en vastgoedpraktijk wordt vaak gekozen voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de ‘gewone’ rechter. Minister Opstelten wil de regels voor arbitrage moderniseren. Op 16 april jl. heeft hij daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Wat wordt er gewijzigd?
Lees meer »

Crisis- en herstelwet permanent

Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot verlenging voor onbepaalde tijd van de Crisis- en herstelwet (33 135). De verlenging duurt voort totdat de Omgevingswet in werking zal treden. De Crisis- en herstelwet zal in die wet opgaan.
Lees meer »

Verplicht welstandsadvies verleden tijd

Met ingang van 1 maart 2013 zijn gemeenten niet langer verplicht een advies te vragen van de welstandscommissie bij het toetsen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” aan de redelijke eisen van welstand.
Lees meer »

Afschaffing BHAC’s per 1 januari 2014

Sinds 1975 was de Bedrijfshuuradviescommissie (“BHAC”) bij uitstek de partij aan wie als deskundige opdracht werd verstrekt om advies uit te brengen in het kader van een wettelijke huurprijsherziening van bedrijfsruimte. Onlangs is bekend geworden dat met ingang van 1 januari 2014 alle BHAC’s zullen verdwijnen. Afhankelijk van de stand van procedure zullen de bestaande BHAC’s lopende zaken nog afhandelen, maar in andere gevallen zal de rol van de BHAC’s moeten worden overgenomen door andere partijen. Dit heeft nogal wat implicaties.
Lees meer »

Het Ondernemingsdossier en het Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 november 2012 kan een bedrijf via het Ondernemingsdossier (en de Activiteitenbesluit Internetmodule) achterhalen welke regels uit het Activiteitenbesluit op het bedrijf van toepassing zijn. Ook allerlei andere zaken, zoals het indienen van een digitale aanvraag voor een vergunning, kan via het Ondernemingsdossier worden geregeld.
Lees meer »

Planschade en normaal maatschappelijk risico

In de zomer van 2012 berichtten wij over een belangrijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State over het normaal maatschappelijk risico bij planschade. Inmiddels is hierop een interessant vervolg gekomen.
Lees meer »

Opzegging huur grond en ‘overige bedrijfsruimte’

Dat verhuurders van woonruimte en 290-bedrijfsruimte (winkels en horeca) alleen op de in de wet omschreven gronden kunnen opzeggen, zal bekend zijn. Voor de verhuur van grond en overig gebouwd onroerend goed schrijft de wet dit echter niet voor. Toch betekent dit niet die verhuurder altijd zonder reden kan opzeggen.
Lees meer »

Verkrijgende verjaring en overdracht

Een recente uitspraak van de Hoge Raad leert ons dat voor beantwoording van de vraag of een bezitter die niet te goeder trouw is, de eigendom van een zaak door verjaring heeft verkregen, niet van belang is of opvolging in het bezit heeft plaatsgevonden en evenmin of opvolgende bezitters te goeder trouw waren.
Lees meer »

Inwerkingtreding Aanbestedingswet 2013

Zoals bij velen al bekend zal zijn, is de Aanbestedingswet 2013 op 30 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Het was de bedoeling van de toenmalige minister Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de wet per 1 januari 2013 in werking te laten treden, maar deze datum wordt niet gehaald. De vertraging heeft te maken met het Aanbestedingsbesluit.
Lees meer »

Regels ruimtelijke ordening gewijzigd

Op drie niveau’s zijn de regels voor ruimtelijke plannen per 1 oktober 2012 gewijzigd: in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). Een korte beschrijving.
Lees meer »

Arbitraal beding in algemene (bouw)voorwaarden met consumenten mag

Een recente uitspraak van de Hoge Raad over een arbitragebeding in algemene voorwaarden leert ons dat arbitrage-instellingen, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw, nog niet zijn uitgespeeld als geschilbeslechter in zaken waarbij de opdrachtgever een consument is.
Lees meer »

Nieuw model winkelruimte ROZ

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn: De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op 2 oktober jongstleden (eindelijk) haar nieuwe model huurcontract met algemene bepalingen voor 290-bedrijfsruimte (winkelruimte en horeca) gepresenteerd. Het model beoogt een neutraler contract te zijn dan de voorheen door de ROZ opgestelde, bij uitstek verhuurdervriendelijke, modellen. En alhoewel het resultaat wellicht niet spectaculair is, is de ROZ daarin mijns inziens aardig geslaagd.
Lees meer »

Woonruimteverdeling bij uitgifte bouwgrond

Gemeenten willen bij gronduitgifte nog wel eens in koop- of erfpachtovereenkomsten bedingen dat de te realiseren woningen gedurende langere tijd beschikbaar blijven voor de huisvesting van de plaatsgebonden bevolking of van een specifieke doelgroep. In een recente uitspraak (21 september 2012) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het bij de uitgifte van bouwgrond overeengekomen verdelingsbeding op grond waarvan de gemeente de huurders van de te bouwen woningen voordraagt aan de koper, de Huisvestingswet onaanvaardbaar doorkruist.
Lees meer »

Recente ontwikkelingen inzake de RvA

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (de RvA) heeft haar griffierechten en tarieven grondig herzien. De wijzigingen – in de meeste gevallen: verlaging van de bedragen – gaan in per 1 oktober 2012.
Lees meer »

Gids Proportionaliteit in zwaar weer?

In onze nieuwsbrief van december 2011 heb ik al even stilgestaan bij de Gids Proportionaliteit. De afgelopen periode is deze gids in zwaar weer terechtgekomen. Het draagvlak viel weg en daarmee kwam ook de nieuwe Aanbestedingswet op losse schroeven te staan. En dat is niet de eerste keer. Paniek alom.
Lees meer »

Onenigheid over de onafhankelijke deskundige in huurprijsprocedures

In het geval van middenstandsbedrijfsruimte bestaat voor zowel de huurder als de verhuurder de mogelijkheid om de huurprijs te laten toetsen. Dit kan na ommekomst van de eerste huurtermijn en dan telkens na 5 jaar sinds de vorige huurprijsaanpassing. Om het aantal procedures terug te dringen, heeft de wetgever bij de totstandkoming van de huidige huurwetgeving in 2003 een extra ontvankelijkheidseis voor een huurprijsprocedure in de wet ingebouwd. Kort gezegd komt deze eis erop neer dat een huurder of een verhuurder pas een huurprijsprocedure kan starten als hij of zij een deskundigenrapport omtrent de huurprijs kan overleggen. Dit rapport dient te zijn opgesteld door een door verhuurder en huurder gezamenlijk aan te wijzen deskundige.
Lees meer »

Normaal maatschappelijk risico bij planschade: meer dan je denkt

Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 werd ook het normaal maatschappelijk risico geïntroduceerd in het planschaderecht. Kwam voorheen alle schade die het gevolg was van een planologische wijziging - zoals de wijziging van een bestemmingsplan of de afgifte van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan - voor rekening van de gemeente, vanaf 1 juli 2008 werd dat anders.
Lees meer »

NEN-normen definitief niet algemeen verbindend

In onze nieuwsbrief van december 2010 informeerden wij u over een arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage over NEN-normen (Hof ’s-Gravenhage, 16 november 2010, LJN BO4175, o.a. BR 2011, 45). NEN-normen zijn regels die op vrijwillige basis tot stand komen door overeenstemming tussen belanghebbende partijen. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) stelt de NEN-normen vast. In het Bouwbesluit wordt veelvuldig naar deze normen verwezen. Zij worden gebruikt om te beoordelen of aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan. NEN-normen zijn daarom onder meer belangrijk voor het al dan niet kunnen verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen.
Lees meer »

Moet makelaar meters meten?

Is de makelaar van de verkoper aansprakelijk jegens de koper, als het vloeroppervlak van de verkochte kantoorruimte aanzienlijk kleiner blijkt te zijn dan aangegeven op verkoopbord en brochure (namelijk 10.185 m²in plaats van de vermelde 12.000 m²)? Die vraag kwam aan de orde in een uitspraak van de Hoge Raad van 17 februari 2012.
Lees meer »

Verhuurder, hoedt u!

Als ongebouwde grond, opslagruimte e.d. worden verhuurd, zijn partijen doorgaans vrij in het bepalen van de looptijd en de wijze waarop de huur eindigt. Het opzeggen van de huur door verhuurder resulteert in het eindigen van de huur. Als de bedoeling van partijen echter is dat deze grond of opslagruimte door de huurder wordt gebruikt in het kader van de bedrijfsuitoefening van een hotel, horeca of winkel, dan zou de verhuurder wel eens bedrogen uit kunnen komen.
Lees meer »

Nieuwe aanbestedingwet: de Gids Proportionaliteit

Nieuwsbrief december 2011 - Precies een jaar geleden schreef ik een bijdrage voor deze nieuwsbrief met als titel “Aanbestedingswet 2011?” Dat gaat hem helaas niet worden. Hoewel het wetsvoorstel voor de nieuwe aanbestedingswet al op 12 juli 2010 bij de Tweede Kamer is ingediend, heeft nog geen plenaire behandeling plaatsgevonden en lijkt de inwerkingtreding van de wet nog ver weg. Dat betekent echter niet, dat er in de tussentijd niets is gebeurd. Er zijn inmiddels 17 amendementen op het wetsvoorstel ingediend en drie nota’s van wijziging. Eén van die nota’s behandelde ik al eerder. Maar er is meer te melden. In augustus 2011 is namelijk de ‘Gids Proportionaliteit’ gepubliceerd en aan de markt ter consultatie voorgelegd.
Lees meer »

Het gebrek bij winkelruimten: een kleine bloemlezing

Nieuwsbrief december 2011 - De term “gebrek” is inmiddels acht jaar als huurrechtelijk begrip bekend. Voor verhuurders en huurders van bedrijfsruimte is lang niet altijd duidelijk wanneer sprake is van een gebrek en wanneer sprake is van een omstandigheid die voor rekening en risico van de huurder komt. Zo zijn tegenvallende bezoekersaantallen als zodanig geen gebrek, maar dat ligt anders als een doen of nalaten van de verhuurder (mede) de oorzaak is van de tegenvallende bezoekersaantallen. De enkele aanwezigheid van asbest kan onder omstandigheden een gebrek opleveren, maar dat is bepaald niet altijd zo. Een kleine bloemlezing om te illustreren wanneer een verhuurder wel en niet kan worden aangesproken.
Lees meer »

Recente ontwikkelingen in erfpachtland

Nieuwsbrief december 2011 - Het huidige erfpachtstelsel in Amsterdam zal drastisch worden herzien. Begin volgend jaar zullen de eerste wijzigingsvoorstellen worden gedaan, waarbij de criteria voor de financiering van particuliere erfpacht die recent zijn vastgesteld waarschijnlijk een belangrijke rol zullen gaan spelen. Ook zullen deze criteria wellicht gevolgen hebben voor de financierbaarheid van gemeentelijke (Amsterdamse) erfpacht. De meest recente ontwikkelingen op een rij.
Lees meer »

Drempelwaarden voor 2012-2013 verhoogd

Nieuwsbrief december 2011 - Werden de drempelwaarden twee jaar geleden nog verlaag, nu heeft de Europese Commissie de drempelwaarden verhoogd.
Lees meer »

Cultuurhistorie en monumenten, veranderingen op komst

Nieuwsbrief december 2011 - Met ingang van 1 januari 2012 wordt het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. In het Bro wordt een nieuw artikellid opgenomen dat er voor zorgt dat cultuurhistorie via ruimtelijke ordening wordt geborgd. De wijziging in het Bor regelt dat bepaalde activiteiten met betrekking tot monumenten omgevingsvergunningvrij worden.
Lees meer »

Verkoop corporatiewoningen soepeler

Nieuwsbrief najaar 2011 - Het corporatiesysteem staat momenteel financieel zwaar onder druk. Het huidige kabinet wil verkoop van corporatiewoningen stimuleren. Naast de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders wordt het vanaf 1 november a.s. voor corporaties eenvoudiger om woningen te verkopen aan zowel zittende huurders als (institutionele) beleggers. Wat verandert er?
Lees meer »

Renovatie winkels ernstig verstoord

Gepubliceerd in: het Financieel Dagblad van 13 oktober 2011
Lees meer »

Herziening architecten- en adviseursvoorwaarden: DNR 2011

Nieuwsbrief najaar 2011 - In augustus van dit jaar hebben de BNA en NLIngenieurs – de brancheorganisaties voor architecten en raadgevend ingenieursbureaus – de zogenaamde DNR 2011 gepubliceerd, een herziene versie van de door deze organisaties aanbevolen constructstukken voor opdrachten. Ofwel: de DNR 2005 is ‘opgevolgd’ door de DNR 2011. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Lees meer »

Subsidies: geen rustig bezit

Nieuwsbrief najaar 2011 - Door de bezuinigingen zijn subsidies op dit moment geen rustig bezit. Subsidieverlenende bestuursorganen herbezinnen zich over het verstrekken van subsidies en de hoogte daarvan, en subsidieontvangende instellingen worden geconfronteerd met vermindering of beëindiging van subsidies. Dat roept vragen op over de gevolgen van de verlaging of beëindiging van subsidies enerzijds, en het indienen van een goed onderbouwde aanvraag voor een nieuwe subsidieperiode anderzijds. Een korte bespreking van deze onderwerpen.
Lees meer »

Wetsvoorstel huuropzegging bij renovatie

Nieuwsbrief najaar 2011 - Eind september 2011 is op initiatief van de SP, Groenlinks, CDA en PvdA een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat de belangen van winkeliers bij huuropzegging wegens renovatie beter moet beschermen. Als dit wetsvoorstel de Staatscourant haalt, zal het echter net als onder de oude huurwetgeving, weer onmogelijk worden om huurovereenkomsten die korter dan tien jaar duren wegens renovatie te beëindigen. Er is een betere weg dan die welke het wetsvoorstel bewandelt.
Lees meer »

Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) per 1 april 2011 gewijzigd

Nieuwsbrief voorjaar 2011 - Per 1 april jl. is het systeem van drempelwaarden voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten veranderd. Dit is een gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 15 oktober 2009, dat oordeelde dat Nederland op dit punt niet aan het Europese recht voldeed.
Lees meer »

Schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad

Nieuwsbrief voorjaar 2011 - In onze nieuwsbrief van december 2010 hebben wij u geïnformeerd over de lijn die zowel de Hoge Raad als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) hanteren bij het beoordelen van onrechtmatig handelen van een bestuursorgaan bij niet tijdig beslissen. Kort gezegd kan het niet instellen van bezwaar en beroep tegen het besluit waarbij te laat wordt besloten, net als het niet instellen van bezwaar of beroep tegen het niet tijdig beslissen an sich, de benadeelde niet worden tegengeworpen. Het te laat beslissen is en blijft onrechtmatig.
Lees meer »

Wetsvoorstel “Aanbestedingswet 20..” gewijzigd

Nieuwsbrief voorjaar 2011 - In onze nieuwsbrief van december 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel “Aanbestedingswet 20..” en over enige kritiek die op dit wetsvoorstel is geuit. Om aan deze kritiek tegemoet te komen stelde minister Verhagen een nota van wijziging in het vooruitzicht. Het heeft weliswaar iets langer geduurd dan verwacht, maar die nota is er nu. Wat hield de kritiek ook weer in en wil de minister daaraan doen?
Lees meer »

Het deskundigenadvies bij een huurprijsherziening

Nieuwsbrief voorjaar 2011 - Door een recente uitspraak is onduidelijkheid ontstaan over het onafhankelijk deskundigenadvies in het kader van een huurprijsherzieningsprocedure. Is het nog wel strikt noodzakelijk dat partijen gezamenlijk een deskundige aanwijzen of kan het ook voldoende zijn dat beide partijen op eigen gelegenheid deskundigenadvies inwinnen?
Lees meer »

Gemeentelijk ingrijpen in de VvE ter voorkoming van achterstallig onderhoud

Nieuwsbrief voorjaar 2011 - Met ingang van 1 juli 2011 krijgen gemeenten nieuwe mogelijkheden om preventief in te grijpen in VvE’s om achterstallig onderhoud te voorkomen. De wettelijke regeling voor appartementsrechten (BW) en de Woningwet worden hiervoor op onderdelen aangepast. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wet besproken en daarbij enkele kanttekeningen geplaatst.
Lees meer »

Openbare orde: sluiting van een woning wegens overlast

Nieuwsbrief voorjaar 2011 - Artikel 174a Gemeentewet biedt de burgemeester de bevoegdheid om een woning te sluiten indien door gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning wordt verstoord. Dit artikel, dat oorspronkelijk vooral werd gebruikt om sluiting van drugswoningen mogelijk te maken (zie daarvoor nu artikel 13b Opiumwet), wordt steeds meer ingezet om ook andere vormen van overlast aan te pakken. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over een dergelijke zaak uitgelaten.
Lees meer »

Aanbestedingswet 2011?

Nieuwsbrief december 2010 - De kerstperiode zal voor een aantal wetgevingsjuristen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie minder rustig zijn dan zij hadden gehoopt. Minister Verhagen heeft namelijk aangekondigd dat er nog vóór 1 januari 2011 een nota van wijziging zal komen op het voorstel “Aanbestedingswet 20..”. Die wijziging moet ertoe leiden dat het midden- en kleinbedrijf meer kansen krijgt om opdrachten van de overheid te verwerven. Op dat punt voldoet het wetsvoorstel volgens velen nog niet, maar ook overigens is er kritiek. Een update.
Lees meer »

Wetsvoorstel legt huuropzegging wegens renovatie aan banden

Nieuwsbrief december 2010 - Huuropzeggingen van winkelruimte op grond van renovatie houden de gemoederen al enige tijd bezig. Dergelijke beëindigingsprocedures komen steeds vaker voor en huurders delven regelmatig het onderspit. Er wordt om die reden door belangenverenigingen van huurders gepleit voor een aanpassing van de wetgeving die huurders in dit geval een sterkere positie verschaft. Inmiddels is hiertoe een wetsvoorstel in de maak. Maar is de weg die hierin gevolgd lijkt te worden wel de juiste?
Lees meer »

Drie belangrijke civielrechtelijke arresten voor de bestuursrechtelijke praktijk

Nieuwsbrief december 2010 - De afgelopen maanden hebben het Hof Den Haag en de Hoge Raad arresten gewezen die van belang zijn voor de bestuursrechtelijke praktijk. Het gaat om heel verschillende onderwerpen: NEN-normen, schadevergoeding bij niet tijdig beslissen en toezeggingen door de overheid. Een korte samenvatting.
Lees meer »

Beroep op uitsluiting van ontbinding in leveringsakte gepasseerd

Nieuwsbrief december 2010 - Bijna zonder uitzondering bevat een notariële akte waarbij onroerend goed wordt geleverd de bepaling dat de betrokken partijen afstand doen van hun recht om ontbinding te vorderen van de overeenkomst op grond waarvan de levering is geschied. Dat is in de praktijk vooral plezierig voor de verkoper, want als het verkochte gebreken bevat die wanprestatie opleveren kan de verkoper door de uitsluiting niet meer worden gedwongen het object terug te nemen. De koper resteert dan slechts een vordering tot vergoeding van schade. De hierna te bespreken zaak laat zien dat het uitsluitingsbeding aan een ernstig wanpresterende verkoper geen bescherming biedt, en dat de teleurgestelde koper onder omstandigheden toch recht heeft op het terugdraaien van de transactie.
Lees meer »

Wachttijd drie jaar alleen nog bij opzegging tegen einde eerste huurtermijn

Nieuwsbrief december 2010 - Op 24 september jongstleden wees de Hoge Raad een arrest, waardoor opvolgend verhuurders van 290-bedrijfsruimte nu zeker weten dat zij niet meer drie jaar hoeven te wachten alvorens zij huurovereenkomsten die tien jaar of langer lopen kunnen opzeggen. Een arrest dus, dat duidelijk maakt dat het met ingang van 1 augustus 2003 geldende huurrecht de rechten van de huurder van 290-bedrijfsruimte minder vergaand beschermt dan onder het oude recht het geval was.
Lees meer »

Fiscaal: Uitstel van winstneming voor huurgarantie bij verkoop

Nieuwsbrief december 2010 - Op 3 december 2010 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarbij de verkoper een uitstel van winstneming mag toepassen voor de toekomstige te verwachten verliezen ter zake van de huurverplichtingen uit de aan de koper verstrekte huurgarantie.
Lees meer »

De failliete verhuurder - Femke Borst

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte nr. 5, oktober 2009
Lees meer »

Dechargerende werking oplevering - Leon Burgersdijk

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Bouwrecht 2009/208
Lees meer »

Natuurbeschermingsrecht - Irma van den Berg

Gepubliceerd in: Contracteren in de Bouw 2009
Lees meer »

Huurperikelen in tijden van crisis – Femke Borst

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte nr. 1, februari 2009
Lees meer »

Monumentenwet: De bescherming van onroerende monumenten – Irma van den Berg

Gepubliceerd in: Contracteren in de Bouw 2008
Lees meer »

Prijsstijging bouwmaterialen – Benno den Teuling

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Bouwrecht 2008/95
Lees meer »

Wro door parlement – Irma van den Berg

Gepubliceerd in: Direct Wonen 2008
Lees meer »

Faillissement van de huurder - Femke Borst

Gepubliceerd in: WR 2007/06
Lees meer »

Nieuwe voorwaarden voor architectenopdrachten: de consumentenregeling 2006 – Wouter Post

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Bouwrecht 2007/220
Lees meer »

Kwalificatie van bedrijfsruimte: welk huurregime is van toepassing? - Femke Borst

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte nr. 5, oktober 2006
Lees meer »

Schadevergoeding bij afbreken van onderhandelingen - Wouter Post

Gepubliceerd in: Vastgoed Fiscaal & Civiel 2005/10
Lees meer »

DNR 2005, beschouwingen over de aansprakelijkheidsregeling, de (voortijdige) beëindiging van de opdracht en de geschillenregeling – Wouter Post

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Bouwrecht, november 2005
Lees meer »