Het Fast Track Bindend Advies: snelle geschilbeslechting tijdens de bouw

´╗┐Door: Benno den Teuling (nieuwsbrief Vastgoed & Overheid - kerst 2016)

Veel geschillen in de bouw worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Naast de gebruikelijke procedures kent de Raad sinds medio november 2016 een nieuwe procesgang: het Fast Track Bindend Advies. Een interessant alternatief?

De procedure in het kort

Partijen dienen allereerst expliciet overeenstemming te bereiken over de toepasselijkheid van het bijzondere reglement. Dat maakt namelijk geen deel uit van het standaard Arbitragereglement. De partij die de procedure wil starten, geeft dat schriftelijk aan de Raad en de wederpartij te kennen, onder vermelding van de geschilpunten en de technische en juridische expertise die van de adviseurs verlangd wordt.

De voorzitter van de Raad beoordeelt of het geschil zich voor behandeling via deze procedure leent. In voorkomende gevallen kan daarvoor een regiezitting worden gelast, welke dan bij voorkeur al wordt gehouden binnen twee werkdagen na de aanmelding van het geschil. Tijdens deze regiezitting wordt ook besproken of de partijen 1 of 3 bindend adviseurs wensen. In het eerste geval kost de hele procedure EUR 7.500 en in het tweede geval EUR 15.000.

Als het geschil zich voor behandeling leent, krijgen beide partijen een termijn van 2 weken om gelijktijdig en schriftelijk hun zienswijze op het geschil te geven. Op die zienswijze kunnen partijen over en weer reageren, eveneens binnen 2 weken. De stukken mogen ten hoogste 20 pagina’s A4 beslaan. Wordt deze omvang overschreden, dan heeft de voorzitter de bevoegdheid om te gelasten dat het stuk wordt ingekort. Ten aanzien van de bewijsmiddelen gelden geen beperkingen.

Binnen 3 weken na de ontvangst van de laatste schriftelijke stukken, vindt een bijeenkomst met partijen plaats. Partijen lichten hun standpunten dan verder mondeling toe en als de bindend adviseur(s) dat noodzakelijk acht(en), is tijdens de bijeenkomst of op een nader te bepalen datum gelegenheid voor bewijslevering (waaronder het horen van getuigen), een plaatsopneming en/of een bezichtiging van het werk.

Indien mogelijk wordt nog tijdens de bijeenkomst mondeling uitspraak gedaan. Lukt dat niet, dan volgt binnen twee weken een schriftelijk advies. Beide partijen hebben de gelegenheid om binnen twee weken bezwaar te maken tegen het advies. Doen zij dat niet, dan is het bindend. Maakt een partij wel bezwaar, dan kan het geschil, uitsluitend na oplevering van het werk, opnieuw aan de bevoegde (scheids)rechter worden voorgelegd. Totdat daarin uitspraak is gedaan, dienen de partijen te handelen conform het advies.

Voordelen?

Naar mijn mening voorziet deze procedure in een behoefte. Hoe vaak gebeurt het niet dat een slepend conflict tussen aannemer en opdrachtgever de samenwerking verstoort? Ik denk aan discussies over meerwerk en vertraging, bijvoorbeeld als gevolg van ontwerpfouten, onjuiste/onvolledige informatieverstrekking, de samenwerking met nevenaannemers of de gesteldheid van de bodem. Partijen kunnen nu gezamenlijk besluiten zo’n discussie aan bindend adviseurs voor te leggen, zodat er binnen 7 tot 9 weken duidelijkheid is en de rust kan terugkeren.

Hoewel de procedure dus snel tot een uitspraak leidt, vindt er wel een relatief uitvoerige behandeling plaats. Zo zijn er twee schriftelijke rondes, kunnen getuigen worden gehoord en bestaat de mogelijkheid tot een plaatsopneming of bezichtiging van het werk. Dat is anders dan bij een arbitraal kort geding, waar na de memorie van eis meteen een mondelinge behandeling plaatsvindt en daar weinig ruimte is voor een inhoudelijke discussie of bewijsvoering.

Tot slot is vermeldenswaard dat het bindend advies volgens het reglement niet openbaar is, dat partijen in onderling overleg wijzigingen in het reglement kunnen aanbrengen en dat er (bij de standaard-procedure) een vaste prijs geldt.

We hopen natuurlijk dat u in 2017 niet met geschillen te maken krijgt, maar als dat dan toch gebeurt zou het Fast Track Bindend Advies best een goede manier kunnen zijn om deze in de kiem te smoren.

Klik hier voor meer info op de website van de Raad van Arbitrage.