Nieuwe regeling energiebesparing: meldingsplicht bedrijven

Door: Dorsa Mohammadi 26 oktober 2018

Energiebesparing wordt steeds belangrijker, ook voor de wetgever. Naarmate de regels omtrent energiebesparing toenemen en strenger worden, wordt het voor ondernemingen steeds belangrijker om energiebesparende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan kantoren die vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, het Besluit energieprestatie gebouwen, en de algemene energiebesparingsplicht voor inrichtingen. Dit artikel gaat nader in op laatstbedoelde energiebesparingsplicht.

De energiebesparingsplicht

In het Activiteitenbesluit is een algemene energiebesparingsplicht opgenomen voor inrichtingen als bedoeld in het Activiteitenbesluit: de drijver (exploitant) van een inrichting (type A en B) dient alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen (artikel 2.14c en artikel 2.15). Welke maatregelen vallen hier nu onder? In Bijlage 10 bij de Activiteitenregeling milieubeheer heeft de wetgever een lijst van erkende maatregelen opgenomen, die na overleg met vertegenwoordigers van verschillende branches van het bedrijfsleven, deskundigen en de overheid is opgesteld. Klik hier om de lijst van erkende maatregelen te bekijken. Het is een bedrijf echter ook toegestaan om op een andere wijze te voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Het probleem

Handhaving van deze energiebesparingsplicht blijkt in de praktijk echter problematisch te zijn. Zo is de vraag wanneer sprake is van een terugverdientijd van vijf jaar of minder niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1688 over de terugverdientijd van afdekking van koelmeubelen (deuren voor de koelmeubelen van de Aldi). Een ander probleem is dat er bij het bevoegd gezag een gebrek aan informatie is over elke inrichting op basis waarvan toezicht en handhaving zou moeten plaatsvinden. De naleving van de energiebesparingsverplichting blijft hierdoor achter. De wetgever heeft dan ook een nadere regeling getroffen.

Oplossing informatiegebrek

Om het gebrek aan informatie te tackelen, heeft de wetgever de informatieplicht in het leven geroepen. De drijver van een inrichting is verplicht om het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De eerste melding dient uiterlijk op 1 juli 2019 te zijn gedaan. Iedere vier jaar dient een nieuwe melding te worden gedaan.

Zijn alle erkende maatregelen voor uw branche genomen? Dan hoeft de melding alleen in te houden dat alle erkende maatregelen zijn genomen. Indien er erkende maatregelen niet zijn genomen door een bedrijf, dan moet dit in de melding worden gemotiveerd. Let op, volgens de Nota van Toelichting is een tekort aan financiële middelen geen argument voor het niet nemen van een maatregel met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In zo’n geval kan een bedrijf wel verzoeken om gefaseerde uitvoering van de maatregelen. Wanneer een bedrijf een erkende maatregel vervangt met een alternatieve maatregel – bijvoorbeeld wegens innovatie of omdat een alternatieve maatregel beter past in de concrete bedrijfssituatie - dient te worden gemotiveerd dat die alternatieve maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect heeft.

Aan de hand van deze melding wordt vervolgens door het bevoegd gezag bepaald of er wordt voldaan aan de energiebesparingsplicht.

Oplossing rekenmethode

In het Activiteitenbesluit is momenteel niet uitgewerkt hoe de terugverdientijd van een maatregel moet worden berekend. Dit zorgt in de praktijk voor sterk uiteenlopende berekeningsmethoden, met alle gevolgen van dien. Het nieuwe artikel 2.15 Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in de Activiteitenregeling nadere regels (randvoorwaarden en parameters) te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de typen kosten die worden meegenomen in de berekening en de stroomprijs die wordt gebruikt. Op deze wijze kan een rekenmethode worden vastgesteld die duidelijkheid moet creëren over de toepassing van de energiebesparingsplicht. Het is nog niet duidelijk wanneer deze nadere regels worden opgenomen in de Activiteitenregeling.

Wat betekent dit voor u?

Drijft u een inrichting type A of B? Breng dan tijdig uw energiebesparende maatregelen in kaart en vergelijk deze met de maatregelen voor uw branche op de lijst van erkende maatregelen. Blijkt hieruit dat u niet alle erkende maatregelen heeft genomen? Breng dan in kaart waarom deze maatregelen niet zijn genomen en of u (gelijkwaardige) alternatieve maatregelen heeft genomen. Zorg ten slotte dat de melding tijdig wordt voorbereid en ingediend! Dit kan straks via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (klik hier).

 

Heeft u nog vragen over uw bedrijf of bedrijfspand? Neem dan contact op met Six Advocaten (www.sixlegal.nl).