Nieuwe wetgeving 2018

Door Dorsa Mohammadi

Per 1 januari 2018 is een aantal nieuwe wetten in werking getreden, waarvan wij denken dat dit voor u van belang is.

Zo is er nieuwe regelgeving in werking getreden ter realisatie van een “Basisregistratie ondergrond” (Wet basisregistratie ondergrond, Besluit basisregistratie ondergrond (Stb. 2017, 421)). Hierin worden gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten opgeslagen en beschikbaar gesteld. De Basisregistratie maakt onderdeel uit van het stelsel basisregistraties en bouwt verder op de bestaande registraties “Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond” en het “Bodemkundig Informatiesysteem”. De nieuwe Basisregistratie ondergrond schept geen verplichtingen voor bedrijven of particulieren, maar kan zeker behulpzaam zijn, bijvoorbeeld bij plannen voor ondergronds bouwen of het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond.[1]

Een tweede verandering is Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Stb. 2017, 32) en het Besluit wijziging Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken (Stb. 2017, 494). De wet is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2014. Ingevolge die uitspraak is een woonboot een bouwwerk (ECLI:NL:RVS:2014:1331). Het gevolg hiervan is tweeledig:
1) het bouwen van een bouwwerk is omgevingsvergunningplichtig. Dat geldt ook voor een woonboot. Heeft u een bestaande woonboot? Bestaande provinciale of gemeentelijke vergunningen of ontheffingen worden gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. Woonboten die niet vergunning- of ontheffingsplichtig waren, krijgen van rechtswege een omgevingsvergunning; en
2) een bouwwerk, en dus een woonboot, moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw, verbouw, de staat en het gebruik. Omdat de meeste woonboten in Amsterdam hier niet aan voldoen, regelt de wet het volgende. Woonboten gebouwd vóór 1 januari 2018 hoeven niet te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit voor nieuwbouw, verbouw, de staat en het gebruik (let op, de eis dat deze moeten voldoen aan lokale regels vervalt niet). Woonboten gebouwd ná januari 2018 moeten wel voldoen aan deze eisen. Aan drijvende bouwwerken kunnen echter niet altijd dezelfde eisen als normale woningen worden opgelegd, gelet op de aard van het bouwwerk. De wetgeving voorziet daarom in afwijkende eisen of uitzonderingen, bijvoorbeeld dat lagere plafonds en kleinere ruimtes zijn toegestaan.[2]

De wetgever heeft bovendien regels ingevoerd inzake het brandveilig gebruik en basishulpverlening voor plaatsen die niet onder de bestaande regelingen vallen (het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen) (Stb. 2017, 373). Denk hierbij aan evenementen in partytenten of op festivalterreinen. Deze regels waren aanvankelijk opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar met dit nieuwe besluit is een landelijke, uniforme regeling ingevoerd (vergelijkbaar met de regels voor brandveilig gebruik en bouwtechnische voorschriften). Let wel, voor zover een gemeentelijke brandveiligheidsverordening onderwerpen bevat die niet landelijk geregeld worden door dit besluit, blijven die gemeentelijke regels gelden.[3]

Ook in de loop van 2018 treedt er nieuwe wet- en regelgeving in werking. Zo vervalt naar verwachting de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen te voorzien van een gasaansluiting op 1 juli 2018.[4]

De bovenstaande opsomming is niet limitatief, maar zijn voorbeelden van enkele belangrijke veranderingen in 2018 voor de vastgoedsector.

Heeft u vragen gerelateerd aan het vastgoed? Dan kunt u contact opnemen met ons via 020 305 74 10, www.sixlegal.nl[1] Kamerstukken II 2013-2014, 33 839, nr. 3.

[2] Kamerstukken II 2015-2016, 34 434, nr. 3.

[3] Nota van Toelichting, Stb. 2017, 373.

[4] Kamerstukken II 2016-2017, 34 723, nr. 5Plaats hier de tekst van het volledige nieuwsbericht