Belangrijke informatie

De advocatenpraktijk van Six Advocaten wordt uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap, Six Advocaten B.V. De partners van Six Advocaten zijn ofwel, al dan niet via een houdstervennootschap, aandeelhouder in deze vennootschap (equity partners), ofwel in dienst van de vennootschap (salaried partners).

De advocaten van Six Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep gebonden aan de Advocatenwet en aan de verordeningen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regels kunnen hier geraadpleegd worden.

Six Advocaten en haar advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Allianz Nederland Corporate, met dekking in de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat wordt altijd gesloten met Six Advocaten B.V., nimmer met een advocaat persoonlijk. Op alle opdrachten zijn van toepassing onderstaande Algemene Voorwaarden van Six Advocaten.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SIX ADVOCATEN B.V. (versie: november 2011)
 

 1. Six Advocaten B.V. (“Six Advocaten”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op schriftelijk verzoek zal een lijst worden toegezonden van de personen die door middel van hun houdstervennootschappen aandelen in Six Advocaten houden (de “Partners”).
 2. Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan Six Advocaten gegeven, ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon. De toepassing van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Six Advocaten, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige opdrachten aan Six Advocaten. De voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van Six Advocaten zelf, maar ook ten behoeve van alle Partners, de Stichting Derdengelden Six Advocaten (inclusief haar bestuurders), alle andere personen die voor Six Advocaten werkzaam zijn, en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Six Advocaten zijn ingeschakeld.
 4. De uitvoering van aan Six Advocaten verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever mag verwachten dat Six Advocaten de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken zal uitvoeren. In het geval dat Six Advocaten nochtans in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Six Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,--. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een periode van 2 jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: nadat de gelaedeerde partij) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat Six Advocaten daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
 6. Six Advocaten is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden bij kantongerechtzaken, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren), etc. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Six Advocaten gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van Six Advocaten geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én Six Advocaten schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.
 8. Six Advocaten is gerechtigd het overeengekomen dan wel gebruikelijke tarief voor haar werkzaamheden jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen en tevens tussentijds aan het aantal opgebouwde ervaringsjaren van de betreffende advocaatstagiair/advocaatmedewerker.
 9. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.
 10. Six Advocaten is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Six Advocaten gerechtigd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Six Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het voor de advocaten van Six Advocaten geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.