Flora en fauna(wet) in beweging

21-09-2009

Door: Irma van den Berg (nieuwsbrief september 2009)

De Flora- en Faunawet bezorgt velen hoofdbrekens. Bij grootschalige gebieds- of projectontwikkeling, maar ook bij kleinere bouwprojecten, kan de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten zorgen voor vertraging of gedwongen aanpassing van een project. Een goede voorbereiding is onmisbaar. Recente ontwikkelingen kunnen de ontwikkelaar of bouwer hierbij behulpzaam zijn.

Zo is op 6 april 2009 de Gedragscode voor bouwactiviteiten door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurd. De gedragscode beschrijft werkwijzen waarop de ontwikkel- en bouwsector wil voldoen aan de Flora- en Faunawet, en biedt handvatten om daar waar nodig een ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet te verkrijgen.

Ook de gemeente Amsterdam heeft een Gedragscode opgesteld, met regels voor het zorgvuldig handelen bij onder andere ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Deze ligt, samen met het ontwerp goedkeuringsbesluit van de Minister, met ingang van 18 september 2009 gedurende zes weken ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, die bij het nemen van het definitieve goedkeuringsbesluit zullen worden meegenomen in de afweging.

Een andere interessante ontwikkeling is de zogenaamde “leefgebiedenbenadering” die steeds meer in zwang komt. Deze benadering richt zich op de leefgebieden van bepaalde soorten. Door voor deze soorten een zo optimaal mogelijk leefgebied te creëren, waar de soort goed kan leven en voortbestaan, kunnen andere gebieden gemakkelijker voor andere doeleinden, bijvoorbeeld projectontwikkeling, worden gebruikt. De benadering kan bijvoorbeeld worden toegepast bij de rugstreeppad, een Europeesrechtelijk streng beschermde diersoort die in Nederland regelmatig voorkomt.

De gedragscodes en informatie over de leefgebiedenbenadering zijn te vinden op www.minlnv.nl. Op de website van Six Advocaten vindt u onder publicaties een overzichtsartikel over het natuurbeschermingsrecht.