Het einde van het Garantie Instituut Woningbouw

17-12-2009

Door: Sophie Prent (nieuwsbrief Kerst 2009)

Na een bestaan van bijna 35 jaar wordt het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) per 1 januari 2010 opgeheven. De Aangesloten Organisaties (Bouwfonds, SWK en Woningborg) zullen de taken van het GIW zelfstandig gaan uitvoeren. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Wat doet het GIW (nog heel even)?

Het GIW is in 1975 opgericht met als doel de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen (eengezinswoningen en appartementen) te bevorderen en het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te vergroten.

Om deze doelstellingen te bereiken maakt het GIW in de eerste plaats regelgeving en beleid, zoals de model koop-/aannemingsovereenkomsten voor de nieuwbouwwoningen met bijbehorende algemene voorwaarden, en de garantie- en waarborgregelingen. De regelgeving wordt opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, bouwondernemers en de Nederlandse gemeenten. Verder oefent het GIW toezicht en controle uit op de taken die de Aangesloten Organisaties (zie hieronder) uitvoeren en stelt het de voorwaarden op waaronder de Aangesloten Organisaties de waarborgcertificaten kunnen verstrekken. Tot slot vervult het GIW samen met de Raad van Arbitrage een functie bij de geschillenbeslechting.

Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen spelen verder de zogenoemde Aangesloten Organisaties een grote rol. Deze Aangesloten Organisaties zijn: Bouwfonds Property Development BV (Bouwfonds), Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Woningborg NV (Woningborg). Deze organisaties hebben met het GIW een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is geregeld, dat zij zorg zullen dragen voor de beoordeling van bouwondernemingen en bouwplannen, de GIW-waarborgcertificaten afgeven, de waarborgen uitvoeren en voorzien in de bemiddeling en afhandeling van klachten.

Maar goed, per 1 januari 2010 bestaat het GIW niet meer. Wat nu?

De Aangesloten Organisaties zullen de belangrijkste taken van het GIW zelfstandig gaan uitvoeren, waarbij Bouwfonds als aangesloten deelnemer van het SWK zal verdergaan.

Het SWK en Woningborg hebben ieder een eigen garantie- en waarborgregeling opgesteld (de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2010 en de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010), en zij zullen een eigen waarborgcertificaat gaan verstrekken. De nieuwe garantie- en waarborgregelingen van het SWK en Woningborg hebben nagenoeg dezelfde inhoud als de GIW Garantie- en Waarborgregeling en bieden kopers een met deze regeling gelijkwaardige garantie.

Het SWK en Woningborg maken, net als het GIW, gebruik van modelovereenkomsten.

Ook het Arbitrage Instituut GIW-woningen (AIG) zal, als onderdeel van het GIW, per 1 januari 2010 haar taken beëindigen.

Het SWK zal de geschillenbeslechting laten uitvoeren door de Geschillencommissie Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Woningborg heeft zelf een geschillenregeling opgesteld. Deze regeling is opgenomen in het Woningborg Geschillenreglement 2010 en de geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

Overgangsregeling GIW/SWK en GIW/Woningborg

De datum van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst is bepalend voor de vraag van welke modelovereenkomst (met algemene voorwaarden) gebruik wordt gemaakt en welke garantie- en waarborgregeling van toepassing is.
Op de site van SWK is onderstaande tabel opgenomen waarin deze overgangsregeling inzichtelijk wordt gemaakt:

  Aanmelding en verkoop vóór 1-1-2010 Aanmelding vóór 1-1-2010, verkoop op of na 1-1-2010 Aanmelding en verkoop op of na 1-1-2010
Garantie- en waarborgregeling GIW GWR 2007 SWK GWR 2010 SWK GWR 2010
Modelovereenkomst GIW SWK of GIW plus aanvullingsblad SWK

Voor reeds afgegeven waarborgcertificaten blijven de bepalingen van de GIW Garantie- en Waarborgregeling ongewijzigd van kracht. Kopers kunnen zich na 1 januari 2010 gewoon beroepen op hun GIW-garantie. Voor vragen, klachten of verzoeken tot bemiddeling kunnen kopers zich wenden tot de organisatie die op hun GIW-waarborgcertificaat staat aangegeven (de organisatie staat met een letter op het certificaat vermeld: de S van SWK, de W van Woningborg of de B van Bouwfonds).
Met betrekking tot het AIG zij tot slot opgemerkt dat deze vanaf 1 januari 2010 geen nieuwe verzoeken om arbitrage meer in behandeling zal nemen. Voor de lopende arbitragezaken heeft te gelden dat het AIG het eerste aanspreekpunt is en blijft tot het moment van afronding en dat de zaken worden afgehandeld volgens de huidige werkwijze van het AIG.

Meer informatie en de in dit stuk genoemde regelgeving en modelovereenkomsten zijn te vinden op: www.giw.nl en www.swk.nl en www.woningborg.nl.