Openbaarmaking overheidsinformatie en bescherming persoonsgegevens

21-09-2009

Door: Irma van den Berg (nieuwsbrief september 2009)

Transparantie van de overheid is een groot goed. Niet voor niets bepaalt de Wet openbaarheid van bestuur dat overheidsinformatie in principe openbaar moet worden gemaakt. Maar hoe zit dit als overheidsinformatie persoonsgegevens bevat?

Het actief openbaar maken van informatie hoort bij een zorgvuldig opererende overheid. Vaak gebeurt dit tegenwoordig via internet. Zo worden in veel gemeenten aanvragen of besluiten tot verlening van een bouwvergunning op de website geplaatst, of bijvoorbeeld brieven aan de gemeenteraad.

Wanneer dergelijke informatie persoonsgegevens bevat, moet echter pas op de plaats worden gemaakt. Persoonsgegevens, waaronder niet alleen naam en adres moeten worden begrepen maar ook gegevens die mede bepalend zijn voor de wijze waarop iemand in het maatschappelijk verkeer beoordeeld of behandeld wordt, worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze verbiedt het verwerken van persoonsgegevens waaronder ook het plaatsen van persoonsgegevens op internet moet worden verstaan, tenzij daarvoor een deugdelijke grondslag bestaat. De wettelijke plicht tot het actief openbaar maken van overheidsinformatie is in beginsel een deugdelijke grondslag. Er moet echter steeds de afweging worden gemaakt wat zwaarder moet wegen: het belang van openbaarmaking of het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij persoonsgegevens slaat die afweging al snel uit in het voordeel van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In augustus 2009 heeft het College bescherming persoonsgegevens richtsnoeren gepubliceerd, waarin voorbeelden worden gegeven en suggesties worden gedaan voor het omgaan door de overheid met persoonsgegevens in openbaar te maken informatie. Vaak is een eenvoudige oplossing mogelijk, zoals het weglakken van de persoonsgegevens en het openbaar maken van de rest van de informatie. Soms zijn verdergaande maatregelen nodig, zoals het aanpassen van het aanvraagformulier voor een bouwvergunning.

De richtsnoeren zijn te vinden op www.cbpweb.nl