Plan Zuid aangewezen als beschermd stadsgezicht: wat betekent dit voor u?

15-01-2018

 

Door Dorsa Mohammadi,

Op 4 oktober 2017 is het gebied Plan Zuid (stadsdeel Amsterdam Zuid) aangewezen als beschermd stadsgezicht (link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55592.html ). Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018. Met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht wil de Minister de cultuurhistorische waarden van het gebied behouden, ook voor toekomstige generaties. Ontwikkelingen die naar het oordeel van de gemeente niet passen binnen de historische omgeving zullen daardoor moeilijker te realiseren worden.

Eén van de gevolgen van de aanwijzing is dat de mogelijkheden van “vergunningvrij bouwen” worden beperkt. De regels hiervoor zijn namelijk nog maar gedeeltelijk van toepassing. Een voorbeeld: aan- of uitbouw van een woning is alleen toegestaan indien het bestemmingsplan dat ook toestaat. Dan is geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Staat het bestemmingsplan de aan- of uitbouw niet toe? Dan mag de bouw dus ook niet vergunningvrij. Er is dan een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan.

De aanwijzing als beschermd stadsgezicht treedt in werking op 1 april 2018. Tot die tijd gelden deze regels nog niet en kan er nog vergunningvrij aan-/uitgebouwd worden. Van de acht bestemmingsplannen binnen dit gebied, hoeft alleen het bestemmingsplan “De Pijp 2005” te worden aangepast. De overige bestemmingsplannen voldoen aan de beschermingsvereisten.