Nieuwe wetgeving 2019

Door: Dorsa Mohammadi 03 januari 2019

Per 1 januari 2019 is weer nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden, waarvan wij denken dat dit voor u van belang is. Wij zetten een aantal van deze wijzigingen voor u op een rijtje.

 

 1. De nieuwe informatieplicht energiebesparing is per 1 januari 2019 in werking getreden. Deze informatieplicht geldt voor inrichtingen type A en B waarvoor de energiebesparingsplicht uit artikel 2.14c en 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt. Klik hier voor meer informatie over de informatieplicht energiebesparing.

  Vanaf nu kunnen dergelijke meldingen worden gedaan bij het eLoket van RVO.nl. De eerste melding dient uiterlijk op 1 juli 2019 te worden gedaan.
   
 2. Het Bouwbesluit 2012 is ook per 1 januari 2019 gewijzigd. Nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd zijn bijna energieneutraal (artikel 5.2, thans zesde lid, Bouwbesluit 2012). Deze bepaling is ingevoerd ter uitvoering van het gelijkluidende artikel 9.1 van de EU-richtlijn 2010/31/EU. Klik hier voor de wijziging van het Bouwbesluit 2012.

  Een bijna energieneutraal gebouw is een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist in zeer aanzienlijke mate wordt geleverd uit hernieuwbare bronnen die deels ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd.

  Vanaf 31 december 2020 treedt deze verplichting ook in voor andere nieuwe gebouwen. 
   
 3. Eind 2018 is de zestiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden. Hiermee zijn onder meer achttien gebieden toegevoegd aan de lijst met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. Deze bestemmingsplannen krijgen het karakter van een omgevingsplan, zodat kan worden geëxperimenteerd met de beoogde verbreding van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet. Er wordt dus vooruitgelopen om de Omgevingswet en het omgevingsplan. Klik hier voor de publicatie van het besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche.

  Onder andere het centrum van Amsterdam, Postcodegebied 1012, is aan deze lijst toegevoegd. Hier is volgens de wetgever sprake van oververtegenwoordiging van toeristische voorzieningen en op snelle consumptiegerichte zaken, hetgeen de stad minder aantrekkelijk kan maken voor burgers en bedrijven. Het experiment met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte beoogt deze monofunctionaliteit tegen te gaan en de diversiteit in het winkel- en voorzieningenaanbod te bevorderen. In het nieuwe bestemmingsplan zal meer ruimte zijn voor branchering omdat de regels niet meer in het belang van een goede ruimtelijke ordening hoeven te worden gesteld, maar in het belang van een goede omgevingskwaliteit. Dit laatste criterium omvat meer dan enkel ruimtelijke motieven.
   
 4. Ten slotte zijn de boetebedragen voor overlast in de openbare ruimte verhoogd conform de consumentenprijsindex (CPI). Deze boetebedragen zijn afgestemd op de boetebedragen die het Openbaar Ministerie hanteert in strafbeschikkingen voor dezelfde feiten. Klik hier voor het wijzigingsbesluit.

Heeft u nog vragen over deze wijzigingen of heeft u andere vragen gerelateerd aan het omgevingsrecht of algemeen bestuursrecht? Neem dan contact op met Six Advocaten.

Six Advocaten wenst u een gelukkig en succesvol 2019!