Omgevingsrecht en ander bestuursrecht

Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht gaat over onze leefomgeving en omvat onder andere het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Bij de ontwikkeling van (vastgoed)projecten kan men niet om het omgevingsrecht heen. Het is van belang dat betrokken partijen zich daarvan bewust zijn en tijdig anticiperen op mogelijk benodigde vergunningen en andere toestemmingen. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen: het bestemmingsplan, projectbesluiten en ontheffingen, luchtkwaliteit, bescherming van de natuurwaarden, milieueffectrapportage, bouw-, sloop- en monumentenvergunning en allerlei andere vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van projecten en het beheer van gebouwen.

We kunnen zowel overheden als marktpartijen adviseren over en begeleiden bij het voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingen en het doorlopen van alle daarvoor benodigde procedures.

Ander bestuursrecht
Naast advisering en processuele bijstand op het terrein van het algemeen bestuursrecht richten wij ons onder andere op het gemeenterecht (en het recht van andere lagere overheden), openbare orde, subsidies, privacywetgeving en handhaving.

Contactpersonen: Irma van den Berg en Hanneke Ellerman