Overheidsaansprakelijkheid

Overheden kunnen aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door haar handelen (en de trend is dat de overheid steeds sneller aansprakelijk wordt gesteld in geval van schade of benadeling). Daarbij valt te denken aan onrechtmatig handelen, zoals een vergunning die ten onrechte is geweigerd of aan onjuiste informatie die door een overheidsfunctionaris is verstrekt. Maar ook handelen van de overheid dat op zichzelf rechtmatig is, kan schade veroorzaken. Het kan daarbij gaan om schade die eigenaren van omliggende percelen lijden doordat een wijziging van een bestemmingsplan een waardedrukkend effect op hun bezit heeft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat omwonenden het uitzicht wordt ontnomen of dat de privacy afneemt doordat een bouwproject wordt gerealiseerd. Of dat een nieuwe bestemming leidt tot aantoonbaar verminderde aanloop en klandizie. In dergelijke gevallen van rechtmatig overheidsoptreden kan evengoed sprake zijn van een verplichting tot het vergoeden van schade. Men spreekt dan van planschade. Bij schade die ontstaat door andere rechtmatige overheidsbesluiten is sprake van nadeelcompensatie.

Overheidsaansprakelijkheid is een gecompliceerd vraagstuk dat ligt op het raakvlak van bestuursrecht en civiel recht. Door onze overlappende expertise kunnen we overheden maar ook gedupeerden bijstaan bij kwesties over schadevergoeding wegens rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen.

Contactpersonen: Irma van den Berg, Leon Burgersdijk en Benno den Teuling