ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SIX ADVOCATEN B.V. (versie: mei 2020)

 1. Six Advocaten B.V. (“SIX”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op schriftelijk verzoek zal een lijst worden toegezonden van de personen die door middel van hun houdstervennootschappen aandelen in SIX houden (de “Partners”).
   
 2. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan SIX gegeven, ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon. De toepassing van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
   
 3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door SIX, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige opdrachten aan SIX. De voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van SIX zelf, maar ook ten behoeve van alle Partners, de Stichting Derdengelden Six Advocaten (inclusief haar bestuurders), alle andere personen die voor SIX werkzaam zijn, en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door SIX zijn ingeschakeld.
   
 4. De uitvoering van aan SIX verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
   
 5. De opdrachtgever mag verwachten dat SIX de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken zal uitvoeren. In het geval dat SIX nochtans in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door SIX gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,--. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een periode van 2 jaar nadat de opdrachtgever bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat SIX daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
   
 6. SIX is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren), etc. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan SIX gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   
 7. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van SIX geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én SIX schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.
   
 8. SIX is gerechtigd het overeengekomen uurtarief voor haar werkzaamheden jaarlijks, per 1 januari, aan te passen aan de prijsontwikkelingen en tevens om de tarieven tussentijds aan te passen aan het aantal opgebouwde ervaringsjaren van de betreffende advocaatstagiair/advocaatmedewerker.
   
 9. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.
   
 10. SIX is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is SIX gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
   
 11. SIX verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. De privacyverklaring van SIX wordt op eerste verzoek toegezonden en is te raadplegen op de website van SIX.
   
 12. Op de rechtsverhouding tussen SIX en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor de afhandeling van klachten kan de opdrachtgever gebruik maken van de klachtenregeling van SIX. Deze klachtenregeling wordt op eerste verzoek toegezonden. Onverminderd het voor advocaten geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.